خاک های نرم کوشک

بچه ها کتاب «خاک های نرم کوشک» را تمام کردم

اگه بخوام در موردش بگم این هست که من ازش خوشم اومد

و اینکه کتاب منحصر به فردی بود

نه ادبیات فاخر خاصی درش دیده میشد ....

نه حالت رمان گونه داشت که جذاب و پر هیجان باشه

کتاب به صورت داستان داستانهای کوتاه بود که از زبان آدمهای مختلف نقل شده بود

زندگی نامه شهید برونسی بود

از لابلای سطرها میشد دریافتهای عجیبی کرد

برای قضاوت در مورد این کتاب بیشتر به خط فکری و نگاه آدمها باید توجه داشتپ ن 1: کمی کند و سنگین خوانده شد.... اما ارزشش را داشت

پ ن 2: واقعا منو به فکر فرو برد... خیلی قسمتهای کتاب

پ ن 3:  گاهی بد نیست تلنگری به خودمون بزنیم


منبع این نوشته : منبع
کتاب